tú zhōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.on passage; en route; transit

  • wǒ zhǐ shì nǐ rén shēng tú zhōng de yī gè cōng cōng guò kè

   只是人生途中匆匆过客

   I'm just your life journey of a passer-by.

  • rén shēng jiù shì zài tú zhōng kàn fēng jǐng

   人生就是途中风景

   The life is in the journey by looking at the scenery.

  • tā men bù xìng zài tú zhōng yù shang le bào fēng xuě

   他们不幸途中暴风雪

   Unfortunately they ran into a snowstorm on the way.