wán zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.ball; round mass of food; meatball

  • bǎ miàn tuán cuō chéng xiǎo wán zi

   面团丸子

   Roll the dough into small balls.

 • 2

  n.pill; bolus; pill of Chinese medicine

  • wǒ děi chī xià zhè xiē yào wán zi gǎn mào cái néng hǎo

   这些丸子感冒才能

   I need to take these round pills to cure my cold.

Chinese words with pinyin wan zi