wáng quán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.monarchical power; royalty

  • wéi hù wáng quán

   维护王权

   defend the royalty

  • wáng quán de biāo zhì

   王权标志

   a symbol of royal power

  • xīn lǜ fǎ fèi chú le zuì hòu yī diǎn wáng quán

   律法废除最后一点王权

   The new law removed the last vestiges of royal power.