wáng sūn gōng zǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.derogblueblooded young men

    • shuí gào su guo nǐ nǐ shì yī wèi wáng sūn gōng zǐ lái zhe

      告诉王孙公子来着

      Who told you you were a prince?