wéi shēng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.make a living

  • shí cǎo wéi shēng

   为生

   subsist on herbs

  • yǐ xiě zuò wéi shēng

   写作为生

   make one's livelihood by writing

  • yǐ bǔ yú wéi shēng

   捕鱼为生

   make a living as a fisherman

  • jiě fàng qián tā fù qīn kào mài cài wéi shēng

   解放父亲为生

   Before the liberation, his father lived off by selling vegetables.