wéi yuē zé rèn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.liabilities for breach of contract

    • tǔ dì chéng bāo hé tong zhōng de wéi yuē zé rèn

      土地承包合同违约责任

      the liabilities for breach of contract in the landcontract