wěi tuō rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.truster; client; constituent

  • tā zhèng máng yú xiàng lún dūn gè wén xué zuò pǐn dài lǐ rén dōu shòu tā de wěi tuō rén de yī bù xīn shū

   忙于伦敦文学作品代理人兜售委托人

   He's busy touting his client's latest book around London's literary agents.

  • lǜ shī yào jù jué zuò chū yǒu sǔn wěi tuō rén lì yì de xíng wéi

   律师拒绝有损委托人利益行为

   The lawyer refused to act against his client's interests.