wèi lěi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.taste bud; degustator; taste-goblet (calyculi gustatorii)

    • jīng xuǎn cài yáo lái cì jī nín de wèi lěi

      精选菜肴刺激味蕾

      select some dishes to titillate your palate