wèi shén me
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • why; for what reason; why (or how) is it that

    • zhè yě shì wǒ wèi shén me jīn wǎn bǎ nǐ men dài lái de yuán yīn

      为甚么今晚你们原因

      And that's why I brought you here tonight.