wèi xiào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.abbrnursing school

    • tè bié de wèi xiào

      特别卫校

      special nursing school

Chinese words with pinyin wei xiao