wèn dào
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • ask the way

  • mò shēng rén xiàng wǒ wèn dào

   陌生人问道

   The stranger asked me the road.

  • lǎo rén xiàng nà wèi nián qīng rén wèn dào

   老人年轻人问道

   The old man asked that young man for seeking the way.

Chinese words with pinyin wen dao