wō jù
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.lettuce

  • bǎ wō jù qiē suì

   莴苣切碎

   Shred the lettuce finely.

  • tā jiāng wō jù qiē chéng liǎng bàn rán hòu qǔ zǒu le cài xīn

   莴苣然后取走菜心

   She cut the lettuce in half and took away the heart.

  • wō jù de cài xīn shì nà dàn huáng dài bái de yī xiǎo duàn

   莴苣菜心淡黄

   The heart of a lettuce is the pale, yellowish-white bit.