wǒ jiàn yóu lián
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slEven I can’t help loving her upon seeing her.

    • tā de yàng zi wǒ jiàn yóu lián

      样子我见犹怜

      Even I can't help loving her upon seeing her.