wò tà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fmlbed

  • tā men liǎ de wò tà bìng pái fàng zài yī qǐ

   她们卧榻并排一起

   Their couch was side by side.

  • tā zài wò tà shang shēn zhí shēn tǐ

   卧榻伸直身体

   He straightened himself out on the couch.