wú nài hé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.can do nothing about

  • tā zhěng tiān yóu shǒu hào xián mǔ qīn duì tā wú nài hé

   整天游手好闲母亲无奈何

   He just fools around all day long, and his mother can do nothing about it.

 • 2

  v.cannot help but; have no alternative; have no choice

  • wú nài hé dé zài qù yī tàng

   无奈何

   have no choice but to go along again