wú zhù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • helpless; helplessness; feeling useless; no help

  • wǒ jì de zì jǐ wú zhù de gǎn jué

   记得自己无助感觉

   I remember my feelings of helplessness.

  • tā réng rán hé tā zài yī qǐ dàn shì yǐ jīng bù shì nuò ruò wú zhù āi āi qǐ lián le

   仍然一起但是已经懦弱无助哀哀乞怜

   She was still with him, but not helpless and pleading.