wù zhì cái fù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.material wealth

    • jiàn shè wǒ men guó jiā bù jǐn jǐn xū yào wù zhì cái fù

      建设我们国家仅仅需要物质财富

      We need more than material wealth to build our country.