wù zhì jiǎng lì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.material reward

  • nín bù yīng gāi yòng wù zhì jiǎng lì huì lù hái zi lái gōng zuò

   应该物质奖励贿赂孩子工作

   You should not bribe the child to work through material rewards.

  • xīn shí qī de jiǎng lì jī zhì yào shǐ wù zhì jiǎng lì hé jīng shen jiǎng lì xiāng jié hé

   新时期奖励机制使物质奖励精神奖励结合

   The new period messenger material reward rewarding mechanism essential points and moral reward combine each other.