xī jìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.fmlway; path

  • lín jiān xī jìng

   林间蹊径

   path through the forest

 • 2

  n.metaapproach

  • tā zuò xué wen shí bù yán zhe gǔ rén de xī jìng zǒu

   做学问沿着古人蹊径

   She doesn't keep to the beaten path of the ancients when he does research.

  • lìng pì xī jìng

   蹊径

   take a new approach

  • dú pì xī jìng

   蹊径

   open a new road for oneself