xī niǎo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.toucan

    • jī hū suǒ yǒu de yà zhōu xī niǎo qī shēn yú sēn lín

      几乎所有亚洲犀鸟栖身森林

      Almost all Asian hornbills are forest dwellers.