xī wàng xiǎo xué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.primary school funded by Project Hope

    • zī zhù jiàn lì xī wàng xiǎo xué

      资助建立希望小学

      fund the establishment of hope primary schools