xiǎn jùn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.precipitous; scarry; dangerously steep

  • shān pō xiǎn jùn

   山坡险峻

   intimidating slope

  • xiǎn jùn de yá bì

   险峻崖壁

   precipitous cliff

 • 2

  adj.(of a situation) severe; dangerous; critical

  • dàng shí de xíng shì shí fēn xiǎn jùn

   当时形势十分险峻

   The situation was critical.

Chinese words with pinyin xian jun