xiàng yá
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.elephant's tusk; ebur

  • xiàng yá diāo kè pǐn

   象牙雕刻

   ivory sculpture

  • zhè shì xiàng yá zhì pǐn

   象牙制品

   This is made of ivory.

  • xiàng yá kuài

   象牙

   ivory chopsticks

  • nà shì rén zào xiàng yá

   人造象牙

   That is artificial ivory.

  • tā men de liǎng kē cháng yá bèi chēng wéi xiàng yá

   它们称为象牙

   Their two long teeth are called tusks.