xiàng yá hǎi àn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.the Ivory Coast

    • xiàng yá hǎi àn chéng wéi le shì jiè shang kě kě fěn de zhǔ yào chǎn dì

      象牙海岸成为世界可可粉主要产地

      The Ivory Coast became the world's leading cocoa producer.