xié diàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.shoe shop

  • fó luó lún sà yǒu xǔ duō hěn bàng de xié diàn

   佛罗伦萨许多鞋店

   Florence has some fantastic shoe shops.

  • mài shí máo pí xié de xié diàn

   时髦皮鞋鞋店

   a shoe store that sells fashionable leather shoes

Chinese words with pinyin xie dian