xīn xiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmladmire

  • xīn xiàn mǒu rén de mèi lì

   欣羡魅力

   admire somebody's personal charm

  • xiāng jiàn shí tā men de jī dòng hé xǐ yuè zú yǐ gòu chéng yī fù lìng rén xīn xiàn de qíng jǐng

   相见他们激动喜悦足以构成欣羡情景

   Their affection and pleasure in meeting was just enough to make a very creditable appearance.