xīng bàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.initiate; start

  • xīng bàn qǐ yè

   兴办企业

   start up an enterprise

  • xīng bàn rén mín fú lì shì yè

   兴办人民福利事业

   set up the people's welfare services

  • xīng bàn xué xiào

   兴办学校

   set up a school

  • xīng bàn gōng chǎng

   兴办工厂

   set up factories

  • tā chàng dǎo xīng bàn shí yè tí chàng shí xué

   倡导兴办实业提倡实学

   He advocated setting up the industry, and recommended practical learning.