xióng jī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.cock; rooster

  • xióng jī sī chén

   雄鸡司晨

   The cock heralds the dawn.

  • xióng jī gāo kàng de hào jiǎo huò shì nà huí xiǎng de lǎ ba

   雄鸡高亢号角或是回响喇叭

   The cock's shrill clarion, or the echoing horn.

  • xióng jī gāo kàng de hào jiǎo huò shì nà huí xiǎng de lǎ ba

   雄鸡高亢号角或是回响喇叭

   The cock's shrill clarion, or the echoing horn.

Chinese words with pinyin xióng ji