xiū mián huǒ shān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.dormant volcano

  • jù dà de xiū mián huǒ shān

   巨大休眠火山

   huge dormant volcano

  • zhè zuò xiū mián huǒ shān bù huì liú tǎng róng yán

   休眠火山流淌熔岩

   The dormant volcano doesn't spew lava.