xuǎn gòu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.choose from a variety of goods

  • yǒu hěn duō hù fū pǐn gōng xuǎn gòu

   护肤选购

   have a wide selection of skincare products

  • xuǎn gòu jiù chē de shí hou yào gé wài zhù yì

   选购时候格外注意

   Great care is needed when choosing a used car.

  • hěn duō lǐ cái guī huà shī huì bāng nǐ xuǎn gòu bǎo xiǎn

   理财规划选购保险

   Many financial planners will help you shop for insurance.