xué guǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.archschool

    • gǔ dài shí zài xué guǎn shàng kè

      古代学馆上课

      In ancient times, classes were taught in Confucian temple.

Chinese words with pinyin xue guan