xún xù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • adv.in proper sequence

    • jiào yù yīng gāi shì yī gè xún xù jiàn jìn de guò chéng

      教育应该循序渐进过程

      Education should be a gradual process.