xùn sè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.inferior

  • yǔ dì yī míng xiāng bǐ tā yǒu xiē xùn sè

   相比逊色

   Compared with the first place, he is somewhat inferior.

  • jiù suàn shì yǔ guàn jūn zhàn zài yī qǐ tā yě háo bù xùn sè

   就算冠军一起逊色

   Even standing with the champion, she is not inferior.

  • tā de měi mào yǔ tā mǔ qīn xiāng bǐ jiù xùn sè le

   美貌母亲相比逊色

   Her beauty pales beside her mother's.

 • 2

  n.inferiority; disadvantage