yā lì guō
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.pressure cooker

    • nǐ xià cì yòng yā lì guō shì shì kàn kě yǐ shěng hěn duō shí jiān

      下次压力锅试试看可以时间

      You can try the pressure cooker next time. It'll save you a lot of time.