yá yá
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • onomatopoeiababy talk; (of a baby) babble

    • xiǎo hái zài yá yá xué yǔ

      牙牙

      The child is babbling away.

Chinese words with pinyin ya ya