yá zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.serrated edge; protruding edge

  • shū zhuō de yá zi zuò gōng hěn jīng xì

   书桌牙子做工精细

   The edging of the desk is meticulously made.

  • mǎ lù yá zi

   马路牙子

   curbstone

 • 2

  n.datedmiddleman; broker