yān zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.marinate; cure; pickle

  • yān zhì jiàng cài

   腌制酱菜

   make pickles

  • tā men jiāng ròu qiē chú rán hòu yān zhì bǎo cáng

   他们切除然后腌制保藏

   They cut off the meat and cured it to preserve.