yáng shēng qì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.loudspeaker; reproducer

  • wú xiàn yáng shēng qì

   无线扬声器

   wireless speakers

  • dī pín kuǎn yáng shēng qì

   低频扬声器

   woofer

  • pèi yǒu yáng shēng qì de qì chē

   扬声器汽车

   a car with speakers

  • zài yáng shēng qì zhōng tā de shēng yīn biàn de chén mèn tīng qǐ lai biè niu

   扬声器声音沉闷起来别扭

   On the loudspeaker, his voice turned dull and cranky.

  • gāo pín kuǎn yáng shēng qì

   高频扬声器

   tweeter