yé men r
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.diala collective term for men of two or more generations

  • nǐ yǐ jīng shì gè yé men r le

   已经爷们儿

   You are already a man.

 • 2

  n.dialterm of address between men

  • wǒ jīn tiān gǎn jué tài yé men r le wǒ yīng gāi qù nòng shāng wǒ de jiǎo zhǐ

   今天感觉爷们儿应该脚趾

   I was feeling so manly today, then I had to go and stub my toe.

Word usage

 • Note
  When expressing "adult man" or "husband", "爷们儿" is not a plural word.