yè mù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.curtain of night; gathering darkness; veil of night

  • yè mù jiàng lín le

   夜幕降临

   Night has fallen.

  • yè mù dī chuí

   夜幕低垂

   The night screen has hung down.

  • yè mù lìng fáng jiān àn le xià lai

   夜幕房间下来

   The evening shadows darkened the room.