yī chú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.wardrobe; clothes press

  • zhè ge xià tiān ràng nǐ de yī chú yě diǎn rǎn yī xiē yáng guāng de sè zé ba

   这个夏天衣橱点染一些阳光色泽

   Bring a ray of sunshine to your summer wardrobe with some warm, bright yellow.

  • zài měi gè rén yī chú li niú zǎi kù shì bì bù kě shǎo de

   衣橱牛仔裤必不可少

   Jeans are a staple part of everyone's wardrobe.