yì huò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • conj.fmlor; or else

  • wǒ bù zhī tā men shì zàn chéng yì huò shì fǎn duì

   他们赞成抑或反对

   I wonder if they are for or against this.

  • tā men shì lái yì huò shì bù lái hái shàng wèi kě zhī

   他们抑或尚未可知

   It's not clear yet whether they will come or not.