yì néng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.art; artistic skill

    • hán guó gōng jiàng bǎ zhè zhǒng yì néng dài dào rì běn

      韩国工匠艺能带到日本

      The Korean craftsmen took this artistic skill with them into Japan.