yì shù jiè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.art circles

  • tā yǔ dāng dì yì shù jiè guān xi mì qiè

   当地艺术界关系密切

   She is heavily involved in the local art scene.

  • niǔ yuē zài dāng dài yì shù jiè réng qǐ dào zhǔ dǎo zuò yòng

   纽约当代艺术界主导作用

   New York still has a predominant role in the contemporary art world.

Chinese words with pinyin yi shù jie