yīn shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.well-off; rich

  • yīn shí fù shāng

   殷实

   substantial tradesman

  • jiā dào yīn shí

   殷实

   The family is well-off.

  • yīn shí de qǐ yè

   殷实企业

   a substantial firm

  • yīn shí rén jia

   殷实人家

   well-off families

  • tā men jiā hěn yīn shí

   他们殷实

   Their family is well off.

  • pín qióng de mào xiǎn zhě tú bù bá shān shè shuǐ yīn shí de lǚ yóu zhě chéng chē jià mǎ shū shì chū xíng

   贫穷冒险徒步跋山涉水殷实旅游舒适出行

   Poor adventurers trudged on foot while rich travelers rode in comfort.