yóu mài cài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.longleaf lettuce

    • wǒ xǐ huan chī yóu mài cài

      喜欢油麦菜

      I like eating longleaf lettuce.