yóu yí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.hesitate

  • rú guǒ zhǎng bèi duì fǎ lǜ wén jiàn hěn shì kùn huò jiù bāng zhù tā men bù yòng yóu yí

   如果长辈法律文件困惑帮助他们犹疑

   Do not hesitate to help elders with legal documents that are too confusing for them.

  • wǒ nìng kě yóu yí de biǎo shì wǒ de yì jiàn yě bù yuàn zhí shuài de duàn yán zhè jiàn shì

   宁可犹疑表示意见直率断言

   I choose rather to hesitate my opinion than to assert it roundly.