yǒu fǎ kě yī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • There are laws to go by.

    • ràng dǎ gōng zǎi men yǒu fǎ kě yī de qù duì kàng nà xiē jiǎn zhí jiù shì lā jī de lǎo bǎn

      打工仔有法可依对抗那些简直就是垃圾老板

      Legislation that would give workers grounds to sue their superiors for being, basically, jerks.