yǔ zhóu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.pinna rachis; scape; scapus

    • niǎo yǔ máo de yǔ zhóu yī bān shì zhōng kōng de

      羽毛羽轴一般中空

      The stem of the bird feather is usually hollow.