yù mǎn tiān xià
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slOne's fame spreads throughout the world.

    • zhōng guó cài yù mǎn tiān xià wéi quán shì jiè rén suǒ xǐ ài

      中国誉满天下世界喜爱

      Chinese cuisine is widely known and enjoyed in all four corners of the world.